Inleiding

« Mobiliteitsactoren bij elkaar brengen om samen een Mobility Shift waar te maken »

Op 18 september 2015, is Brussels Metropolitan een specifieke richting ingeslagen, m.n. de Mobility Shift.

Vandaag tonen verschillende studies aan dat de Brusselse metropool op Europees niveau bij de koplopers hoort als het om mobiliteitsproblemen gaat en verschillende andere studies waarschuwen voor het verlies aan competitiviteit veroorzaakt door de verkeersopstoppingen. Dit verlies aan efficiëntie gaat gepaard met een stijgende frustratie van de gebruikers en met ongeziene stedenbouwkundige en milieuschade.

De bedrijfswereld nodigt de politieke beslissers uit om een Mobility Shift te overwegen. Om dit te bewerkstelligen vraagt de bedrijfswereld de klassieke politieke breuklijnen naast zich neer te leggen, een reeks verlammende ideologieën opzij te schuiven en de geografische en institutionele grenzen te overstijgen.

Voor onze moderne maatschappij is mobiliteit een voorwaarde voor welzijn en welvaart. Enkel het bij elkaar brengen van alle mobiliteitsactoren (publiek en privaat, producenten en consumenten van de mobiliteit) kunnen leiden tot de nodige oplossingen.

Actiegebieden

« Veelvoudige mobiliteitsoplossingen in vijf actiegebieden »

Mobiliteit in België is gekenmerkt door de complexiteit van systemische en institutionele aard. De oplossingen zijn veelvormig en dienen simultaan te worden uitgevoerd.

Voor Brussels Metropolitan, worden de sleutelacties voor de mobiliteit in de metropool, ingedeeld in vijf actiegebieden :

  • Infrastructuur
  • Beleid
  • Ruimtelijke Ordening
  • Technologie en Innovatie
  • Mentaliteitsveranderingen

Doelstellingen

« Een gemeenschappelijk actieplan ten gunste van een reeks gecoördineerde mobiliteitsoplossingen »

Om belanghebbende vingerwijzigingen te voorkomen, wensen de bedrijven proactief bij te dragen aan de maatschappij en mobiliteitsoplossingen te bieden via het routeplan van Brussels Metropolitan. Dit kan o.m. door middel van het opzetten van speciale partnerschappen en bijzondere financieringen.

In die zin, delen de stichtende partners van Brussels Metropolitan eenzelfde visie (ook al is het onvermijdelijk dat sommige standpunten van elkaar afwijken op bepaalde aspecten van de metropolitaanse mobiliteit) en stellen een gemeenschappelijk actieplan voor.

Brussels Metropolitan maakt daarom eerst en vooral de coördinatie tussen de lobby van de vier stichtende partners waar en, desgevallend, oefent ze zelf deze lobby uit.

De bedrijfsvisies op elkaar afstemmen is essentieel, omwille van het belang een algemene diagnose te kunnen stellen en de meest constructieve en gelijkgestelde oplossingen te kunnen voorleggen aan de bevoegde publieke instanties.